การพักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน มีการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนั้นเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน แต่ยังไม่มีการศึกษาผลกระทบของการพักผ่อนไม่เพียงพอต่อการกระจายตัวของไขมันในร่างกาย (body fat distribution) ด้วยเหตุนี้ Naima Covassin และคณะจาก Mayo Clinic สหรัฐอเมริกา จึงศึกษาผลของการพักผ่อนไม่เพียงพอต่อองค์ประกอบของร่างกายเฉพาะส่วน (regional body composition) โดยดำเนินการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างเพศชายและหญิง 12 คนที่มีสุขภาพดีและไม่เป็นโรคอ้วน จากนั้นรายงานผลลงใน Journal of the American College of Cardiology (2022; 79: 1254-1265) พบว่า การพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้บริโภคพลังงานเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้มวลไขมันในช่องท้องเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

Related News

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us