ไม่พบประโยชน์ของการทำ coronary angiography ทันทีหลังจากหัวใจหยุดเต้น

MEDICAL Emergency Medicine

29/09/2021

Medical Tribune

Steffen Desch และคณะจาก Leipzig University, Strümpellstr ประเทศเยอรมนี ได้ศึกษาแบบ multicenter, open-label, randomized controlled trial (TOMAHAWK trial) ในประเทศเยอรมนีและเดนมาร์ก เพื่อตรวจสอบประโยชน์ของการใส่สายสวนหลอดเลือดหัวใจ (coronary angiography) ทันทีในผู้ป่วยที่ถูกช่วยชีวิตหลังจากหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแบบไม่พบการยกตัวผิดปกติช่วง ST (non-ST elevation myocardial infarction; non-STEMI) ทางคณะวิจัยแถลงผลลัพธ์ของการศึกษาในที่ประชุม European Society of Cardiology (ESC 2021, จัดขึ้นทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 27 - 30 สิงหาคม) ว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหลัง 30 วัน ซึ่งเป็น primary endpoint ของการศึกษา ระหว่างกลุ่ม immediate-angiography และกลุ่ม delayed-angiography สำหรับการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุหรือมีพยาธิสภาพทางด้านสมองร้ายแรง (severe neurologic deficit) หลัง 30 วัน ซึ่งเป็น secondary endpoint ของการศึกษา พบว่าเกิดขึ้นมากในกลุ่ม immediate-angiography ทำให้ทางคณะวิจัยไม่สามารถยืนยังได้ถึงประโยชน์ของการทำ coronary angiography ทันที โดยรายละเอียดของการศึกษาถูกเผยแพร่ลงในวารสาร N Engl J Med (ฉบับออนไลน์ 29 สิงหาคม ค.ศ. 2021)

Related News

"VNE" เทคโนโลยี cardiac imaging ใหม่ ประเมินหัวใจโดยไม่ต้องใช้ contrast agent

กลุ่มการศึกษาจาก University of Virginia ได้พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพ cardiac imaging แบบใหม่ที่เรียกว่า Virtual Native Enhancement (VNE) ในการติดตาม myoca...

16/09/2021

MEDICAL Medtech

ผลการศึกษาพบว่า การลดระดับ LDL-C ไม่ได้มีประโยชน์ทางการรักษา

LDL cholesterol (LDL-C) คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแข็ง (atherosclerotic cardiovascular diseases) ...

24/08/2020

MEDICAL Internal Medicine

การรักษาโรคหัวใจที่ทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดดีขึ้น

ผลของการยับยั้ง Sodium-glucose transporter 2 (SGLT2) ต่อความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดและหัวใจของผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ส่งผลให้เกิดกา...

24/03/2020

MEDICAL Internal Medicine

Gut bacteria associated with animal-based diet may mitigate risk of cardiovascular disease

To discover more on this topic, please tap 'Read more'.

28/10/2020

MEDICAL Nutrition

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us