การใช้ยาป้องกันกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง (Using of anti-ischemic drugs in chronic coronary syndrome) (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

CPD CPE

20/09/2021

เภสัชกร นัทพล มะลิซ้อน

โรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรัง (chronic coronary syndrome; CCS) หมายถึง ภาวะที่มีการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ โดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการแสดง หรือมีเพียงอาการเจ็บแน่นหน้าอกเป็นครั้งคราว ในที่นี้รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แล้วหลังจากการรักษาภาวะ acute coronary syndrome (ACS) ซึ่งการดูแลหลังจากการได้รับการวินิจฉัยแล้วประกอบด้วย การปรับพฤติกรรมการดำเนินชีวิต การใช้ยา และการทำหัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจหากมีความจำเป็น การใช้ยาในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเรื้อรังสามารถแบ่งตามวัตถุประสงค์หลักได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกคือยาที่ใช้เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้แก่ ยาต้านเกล็ดเลือด ยาลดไขมันในเลือด และยากลุ่ม Renin-Angiotensin-Aldosterone system blockers กลุ่มที่สองคือยาที่ใช้เพื่อลดอาการเจ็บแน่นหน้าอกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกาย ได้แก่ Beta-blocker, calcium channel blockers (CCBs), Ivabradine, Ranolazine, Trimetazidine และ Nicorandil ซึ่งการเลือกใช้ยาจะขึ้นกับความเหมาะสมกับลักษณะอาการ โรคร่วม ความสะดวกในการใช้ยา ความพึงพอใจ อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องหลีกเลี่ยง และความสามารถในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย โดยการเริ่มใช้ยาอาจเริ่มที่ 1-2 รายการ จากนั้นจึงทำการประเมินผลที่ 2-4 สัปดาห์หลังจากเริ่มยา เพื่อพิจารณาปรับขนาดหรือชนิดของยาตามประสิทธิภาพในการควบคุมอาการ และความทนต่อยาของผู้ป่วย

Related News

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (Coronavirus Disease 2019 Vaccines in Thailand) (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือเรียกย่อว่า “โควิด-19” เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบปลายปี ค. ศ. 2019 คือ severe acute respiratory syndrome cor...

08/07/2021

CPD CPE

การแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ Hypersensitivity reactions to Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs: NSAIDs) สามารถออกฤทธิ์ในการต้านอักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวดกล้ามเนื้อและข้อ จึงมี...

27/05/2021

CPD CPE

การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษา COVID-19 (สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) มีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ คือ andrographolide เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ทางการแพทย์ในหลายประเทศในแถบเอเชีย โดยทั่วไปมักน...

22/08/2021

CPD CPE

Venous thromboembolism (สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย))

ภาวะ venous thromboembolism (VTE) เป็นภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต มักพบในผู้ที่มีภาวะ multiple traumas ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ (major surger...

06/07/2021

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us