วิเคราะห์จีโนมเพื่อระบุเป้าหมายการรักษา gastric scirrhous carcinoma

คณะวิจัยจาก National Cancer Center Research Institute ร่วมกับ Department of Pathology, Keio University School of Medicine ได้จัดทำการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงพยาธิวิทยาของโรคและระบุเป้าหมายของการรักษา gastric scirrhous carcinoma เพราะกลไกการก่อมะเร็งและความผิดปกติของจีโนมนั้นแทบไม่ปรากฏให้เห็น เนื่องจากการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทำได้ยาก การศึกษาจะวิเคราะห์แบบ whole-genome sequencing จากตัวอย่างเซลล์ใน ascitic fluid ของผู้ป่วยที่มี peritoneal metastasis ผลการศึกษาระบุลักษณะความผิดปกติเฉพาะของยีนจำนวนหนึ่งของ gastric scirrhous carcinoma ได้ และพบว่า molecular targeted drugs ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิผลในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จากนั้นเผยแพร่รายละเอียดการศึกษาลงในวารสาร Nature Cancer (ฉบับออนไลน์, 17 สิงหาคม ค.ศ. 2021)

Related News

PPIs เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารหรือไม่

ปัจจุบัน มีรายงานหลายการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ proton pump inhibitors (PPIs) กับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร แต่หลายการศึกษาเป...

02/08/2021

MEDICAL Oncology

ใยอาหารไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหาร

กลุ่มวิจัยจาก Epidemiology and Prevention Division, Research Center for Cancer Prevention and Screening สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินการศึ...

29/01/2021

MEDICAL Oncology

Nagoya University กำลังพัฒนายาต้านมะเร็งที่มีกลไกการทำงานแบบใหม่

กลุ่มการศึกษานำโดย Yasuhiro Kodera ศาสตราจารย์จาก Department of Gastroenterological Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine ได้ทำการวิเ...

07/09/2021

MEDICAL Oncology

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us