การใช้ anticoagulation รักษาโรค COVID-19 ให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน

MEDICAL COVID-19

18/08/2021

Medical Tribune

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) มีอุบัติการณ์ของภาวะลิ่มเลือดอุดตันสูง ทำให้ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและเกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีการแนะนำให้ใช้ heparin เพื่อป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าว แต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อคิดเห็นร่วมกันในเรื่องของขนาดยาที่เหมาะสม วารสาร The New England Journal of Medicine ได้ตีพิมพ์บทความ 2 ฉบับที่สรุปผลลัพธ์จากการศึกษาขนาดใหญ่ระดับประเทศ 3 การศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ open-label, randomized controlled trials เพื่อประเมินประสิทธิภาพขนาดของยา heparin ที่ใช้รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตัน จากการวิเคราะห์ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง (ฉบับออนไลน์ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2021) และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง (ฉบับออนไลน์ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2021) พบว่ามีผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน โดยมีการอภิปรายถึงสาเหตุดังกล่าวไว้ในส่วนบทบรรณาธิการ (ฉบับออนไลน์ 4 สิงหาคม ค.ศ. 2021)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us