อะไรคือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดในผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่

MEDICAL Oncology

12/05/2021

Medical Tribune

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดต่อการเกิดมะเร็งปอด แต่ผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ก็สามารถเป็นมะเร็งปอดได้เช่นกัน Shoichiro Tsugane ผู้อำนวยการ Center for Public Health Science ของศูนย์มะเร็งแห่งประเทศญี่ปุ่น และคณะ ได้ทำการศึกษาปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอดในหญิงชาวญี่ปุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่ โดยใช้ข้อมูลจาก JPHC study ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ multi-purpose cohort study ผลการศึกษาพบว่าอายุขณะหมดประจำเดือน (age at menopause) ระยะเวลาตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกจนถึงหมดประจำเดือน (fertility span) และสถานการณ์ที่นำมาซึ่งการหมดประจำเดือน มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเกิด lung adenocarcinoma โดยทางคณะวิจัยได้รายงานผลการศึกษาดังกล่าวในวารสาร Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention (ฉบับออนไลน์, 7 เมษายน 2021)

Related News

Optellum –แพลตฟอร์ม AI สำหรับตรวจและจัดการโรคมะเร็งปอด

บริษัท Optellum ในสหราชอาณาจักรเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาระบบ AI สำหรับการตรวจหาโรคมะเร็งปอด และ Virtual Nodule Clinic (VNC) ของบริษัทได้รับรางวัล “A...

16/07/2021

MEDICAL Medtech

Absolute lymphocyte count ทำนาย adverse events จาก ICI

การรักษาโรคมะเร็งปอดด้วย immune checkpoint inhibitors (ICIs) อาจทำให้เกิด immune-related adverse events (irAEs) คณะวิจัยจาก Faculty of Pharmacy ของ Ke...

16/08/2021

MEDICAL Oncology

BMI ต่ำเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอด

Prevention Research Group จาก National Cancer Center ประเทศญี่ปุ่นได้ศึกษาแบบ multi-purpose cohort study ขนาดใหญ่ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปร่างกับการเ...

25/08/2021

MEDICAL Oncology

ทำนายความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดจากข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ใช้ข้อมูลภาพ

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ (low-dose CT scan) ถูกใช้เป็นวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากปัญหาของการสัมผัสก...

16/08/2021

MEDICAL Medtech

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us