เอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

CPD CPE

19/04/2021

นายศิโรฒม์ จิตต์แจ้ง

บทคัดย่อ การติดเชื้อเอชไอวีเป็นปัญหาระดับโลก และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยจำนวนผู้ติดเชื้อ หรือปัจจัยการดื้อยา และการเกิดภาวะติดเชื้ออื่นๆตามมา เมื่อผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันต่ำลง ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยแย่ลง และมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการรักษา เพื่อส่งเสริมนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย และให้บรรลุเป้าหมายการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก ตามเป้าหมาย 95/95/95 ที่กำหนดไว้โดยโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) รวมถึงเป้าหมายในการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันในกลุ่มประชากรหลักต่างๆ เภสัชกรร้านขายยาเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนหลัก ที่จะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการป้องกันโรค ร้านขายยามีบทบาทสำคัญคือเป็นด่านแรกของการให้บริการด้านสุขภาพสําหรับกลุ่มประชากรหลัก ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ได้มีแผนการที่จะผลักดันให้ร้านขายยามีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ลูกค้าที่มีความเสี่ยง สามารถเข้าถึงการป้องกันเอชไอวี/โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แม้ว่าการตรวจเอชไอวีแบบรู้ผลเร็ว และการส่งต่อไปยังการบริการดูแลต่างๆ ในประเทศไทย ปัจจุบันยังคงถูกจำกัด แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของเภสัชกร ไม่ว่าจะเป็น (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค (2) วิธีการป้องกัน (3) วิธีการตรวจหาเชื้อ (4) วิธีการรักษาและการเข้าถึงยา และ (5) การให้คำปรึกษาแบบเห็นอกเห็นใจ ล้วนแต่จะองค์ความรู้ที่จะเป็นกระบอกเสียง คอยให้ข้อมูล สร้างความตระหนักรู้ และพร้อมที่จะเป็นจุดเชื่อมต่อทางสาธารณสุข เมื่อใดก็ตามที่ การตรวจคัดกรองเอชไอวี โดยเภสัชกรสามารถทำได้อย่างเต็มที่ในประเทศไทย ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มการตรวจหาเอชไอวีและการส่งต่อเพื่อไปรับบริการที่สำคัญต่างๆ สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยได้

Related News

Updated on chronic heart failure management (สมาคมเภสัชกรรมการตลาด ประเทศไทย )

บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โดยอ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติของการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวของชมรมหัวใจล้มเ...

15/09/2020

CPD CPE

ยาน้ำแขวนตะกอน (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ยาน้ำแขวนตะกอนเป็นรูปแบบยารูปแบบหนึ่งในระบบกระจายตัว (dispersed system) ของอนุภาคของแข็ง ซึ่งเป็นอนุภาคของยาที่ไม่ละลายน้ำกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นขอ...

11/02/2021

CPD CPE

ยารับประทานคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิด 4 ระดับ (Quadriphasic Oral Contraceptives) (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ยารับประทานคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 4 ระดับ ประกอบด้วย estradiol valerate และ dienogest เป็นเม็ดที่มีฮอร์โมน 26 เม็ด และเม็ดแป้ง 2 เม็ด มีข้อบ่งใช้ 2 อ...

14/06/2021

CPD CPE

Five Plant-based New Psychoactive Substances (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC) ให้ความหมายคำว่า สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ หรือ New Ps...

04/01/2021

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us