ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

CPD CPE

17/03/2021

รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ประภาพร บุญมี

ไมโครอิมัลชันเป็นตำรับรูปแบบใหม่ที่มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโน ซึ่งถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์เมื่อใช้ในการทาผิว เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น มีลักษณะใสน่าใช้ คงตัวทางอุณหพลวัต ผลิตได้ง่าย มีกำลังในการละลายสูง และเพิ่มการซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อสีผิว กลไกการออกฤทธิ์ของสารไวท์เทนนิ่ง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติและการผลิตไมโครอิมัลชันเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเครื่องสำอาง รวมถึงตัวอย่างไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่งบางชนิด ซึ่งจะยกตัวอย่างในกรณีของ nicotinamide และ N-acetyl glucosamine

Related News

การรักษาโรคเต้านมอักเสบในปศุสัตว์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

โรคเต้านมอักเสบ (mastitis) ในโคนมนั้น เป็นปัญหาสำคัญในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากคุณภาพของน้ำนมโคที่ได้นั้นลดต่ำลง ไม่สามารถผลิตน้ำนม...

15/09/2020

CPD CPE

หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2 (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

เพื่อให้ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ขึ้น ทำ...

06/10/2020

CPD CPE

ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนด้านยาและการจัดการ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organ...

06/10/2020

CPD CPE

ร้านขายยาในเม็กซิโก (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

ร้านขายยาในเม็กซิโกมีจำนวนมากมาย เปิดให้บริการแก่ประชาชนตลอดทั้งวัน ซึ่งในการเปิดร้านขายยาจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกร แต่ในทางปฏิบัติจะหาร้านที่...

15/09/2020

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us