ประเภทยาและข้อกำหนดของกฎหมายยา และวิชาชีพเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้อง (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

CPD CPE

25/02/2021

รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แบ่งยาเป็นประเภทต่างๆ ในหลายลักษณะ การแบ่งประเภทยาที่สำคัญจะแบ่งตามความเข้มงวดของการควบคุมจากมากไปน้อยคือ (1) ยาควบคุมพิเศษ (2) ยาอันตราย (3) ยาบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ และ (4) ยาสามัญประจำบ้าน ซึ่งประเภทยาตามการควบคุมในกฎหมายยาจะมีความสัมพันธ์กับการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องต่างๆ ได้แก่ (1) การขายยาและการส่งมอบยา (2) สถานที่รับอนุญาตและการจัดให้มีผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (3) การให้ข้อมูลและประเภทยาบนฉลากยา (4) การเก็บยาเป็นส่วนสัด (5) การจัดทำบัญชียาที่ซื้อและขาย และ (6) การโฆษณา ดังนั้น ผู้รับอนุญาต ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และลูกจ้างในสถานที่รับอนุญาตขายยา จึงควรใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายยาอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประเภทยาและความสัมพันธ์ของประเภทยากับการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ประเภทยายังมีความสัมพันธ์กับพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2538 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2561

Related News

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย (Coronavirus Disease 2019 Vaccines in Thailand) (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 หรือเรียกย่อว่า “โควิด-19” เกิดจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่พบปลายปี ค. ศ. 2019 คือ severe acute respiratory syndrome cor...

08/07/2021

CPD CPE

การแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ Hypersensitivity reactions to Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAIDs) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-Steroidal Anti-inflammatory Drugs: NSAIDs) สามารถออกฤทธิ์ในการต้านอักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวดกล้ามเนื้อและข้อ จึงมี...

27/05/2021

CPD CPE

การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษา COVID-19 (สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) มีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ คือ andrographolide เป็นพืชสมุนไพรที่ใช้ทางการแพทย์ในหลายประเทศในแถบเอเชีย โดยทั่วไปมักน...

22/08/2021

CPD CPE

Venous thromboembolism (สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย))

ภาวะ venous thromboembolism (VTE) เป็นภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต มักพบในผู้ที่มีภาวะ multiple traumas ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ (major surger...

06/07/2021

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us