การตรวจเพื่อรักษาโรคเบาหวานมีจำนวนลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19

MEDICAL COVID-19

04/02/2021

Medical Tribune

การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ รวมถึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเข้ารับการตรวจของผู้ป่วยเอง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าจำนวนการตรวจและการดูแลโรคเบาหวานลดลงมากน้อยเพียงใด กลุ่มผู้วิจัยจาก Public Health Class, University of Tokyo และสถาบันอื่น ๆ จึงดำเนินการเปรียบเทียบจำนวนการตรวจและการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ระหว่างก่อนและหลังการแพร่ระบาดใหญ่ของ COVID-19 โดยเมื่อเทียบกับก่อนการแพร่ระบาดใหญ่ พบว่าจำนวนการตรวจ HbA1c หลังการแพร่ระบาดใหญ่ลดลง 15.2% อย่างมีนัยสำคัญ รายละเอียดของการศึกษาดังกล่าวตีพิมพ์ในวารสาร J Gen Intern Med (วันที่ 21 มกราคม, ฉบับออนไลน์)

Related News

การพัฒนายารักษาโรค COVID-19 สำหรับสายพันธุ์ที่มี escape mutation

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2021 Atsushi Hoshino และคณะจาก Department of Cardiovascular Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural Un...

01/07/2021

MEDICAL COVID-19

Office Syndrome โรคยอดฮิตของคนยุคใหม่

ในยุคที่คอมพิวเตอร์กลายมาเป็นอุปกรณ์จำเป็นของพนักงานบริษัทแทนกระดาษและปากกาจากยุคก่อน สไตล์การทำงานของบริษัทยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญ & ยืดหยุ่นเรื่องเวล...

01/03/2022

MEDICAL Sponsor

ปวดหลัง สัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม

“ปวดหลัง” เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา และกับทุกคน จากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและ...

06/05/2022

MEDICAL Sponsor

ยืนยันประสิทธิภาพของการฉีดวัคซีนไขว้ AZ + Pfizer

Xinxue Liu และคณะจาก University of Oxford สหราชอาณาจักร ได้ศึกษาแบบ participant-blinded, randomized, non-inferiority trial เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อ...

25/08/2021

MEDICAL COVID-19

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us