ยาตัวใหม่ที่ช่วยลดไขมันในร่างกายของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ 20%

MEDICINE

01/02/2021

Medical Tribune

Steven B. Heymsfield และคณะจาก Louisiana State University System สหรัฐอเมริกา ดำเนินการศึกษาแบบ placebo-controlled, double-blind, randomized controlled trial (RCT) ระยะที่ 2 โดยการบริหารยา bimagrumab (anti-activin type II receptor (ActRII) monoclonal antibody) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 และรายงานผลการศึกษาในวารสาร JAMA Netw Open (2021; 4: e2033457) ว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ให้ยา bimagrumab มีปริมาณไขมันในร่างกาย (fat mass) ลดลง 20% อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก

Related News

macrophage-regulating drug แบบใหม่รักษาภาวะแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

Yu-Yao Huang และคณะจาก Chang Gung Memorial Hospital ประเทศไต้หวันได้ศึกษา phase III randomized clinical trials (RCT) เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างการ...

24/09/2021

MEDICINE

การแก้ไขคำแนะนำสำหรับ SGLT2 inhibitor เพื่อการใช้ยาอย่างเหมาะสม

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2020 ที่ผ่านมา สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศญี่ปุ่น เผยแพร่ "คำแนะนำ (recommendation) ในการใช้ SGLT2 inhibitor อย่างเหมาะสม" ฉบับแก...

14/01/2021

MEDICINE


องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) อนุมัติให้ dapagliflozin เป็นยาตัวแรกในกลุ่ม SGLT-2 inhibitors ที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (heart failure)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 ยา dapagliflozin (Forxiga®) ซึ่งเป็นยากลุ่ม SGLT-2 inhibitors ตัวแรกที่ได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเ...

13/05/2020

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us