ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นมะเร็งจากการ oral sex

MEDICAL Oncology

22/01/2021

Medical Tribune

ในอดีตมีการศึกษาพบว่า oral sex เพิ่มความเสี่ยงต่อโรค human papillomavirus-related oropharyngeal cancer (HPV-OPC) Virginia E. Drake และคณะจาก Johns Hopkins University สหรัฐอเมริกา จึงทำการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่นำไปสู่การมี oral sex โดยทางคณะวิจัยได้รายงานผลการศึกษาในวารสาร Cancer (วันที่ 11 มกราคม 2021, ฉบับออนไลน์) ว่าอายุขณะเริ่มและความถี่ของการ oral sex รวมถึงลักษณะของคู่นอน เป็นปัจจัยเสี่ยงอิสระ (independent risk factor) ต่อการเกิด HPV-OPC

Related News

พบการติดอินเทอร์เน็ตและเกมเพิ่มขึ้นในช่วงวิกฤต COVID-19

KDDI, KDDI Research, Inc. และ Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) ร่วมกันทำสำรวจและตรวจสอบผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเ...

02/11/2021

MEDICAL COVID-19

ผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบตันสูงกว่าถึง 3 เท่า

มีรายงานว่า ผู้ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำ (obsessive-compulsive disorder; OCD) มีอัตราความชุกของปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ค่อนข้าง...

18/06/2021

MEDICAL Psychiatry

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us