การใช้ tumor-infiltrating lymphocytes (TIL therapy) ซึ่งเป็น advanced medical care ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

PRESS RELEASE Research Findings

12/01/2021

AMED

คณะวิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ Daisuke Aoki และ Takashi Iwata อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา Keio University School of Medicine ร่วมกับ Yutaka Kawakami คณบดีคณะแพทยศาสตร์จาก International University of Health and Welfare (ศาสตราจารย์ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาและศาสตราจารย์พิเศษจาก Division of Cellular Signaling at the Institute for Advanced Medical Research) ได้เสนอเรื่อง “การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกด้วย tumor-infiltrating lymphocytes (หมายเหตุ 1: TIL therapy)” ในบทบาทของ Class III regenerative medicine provision plan ต่อกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น และเริ่มการทดลองทางคลินิกในวันที่ 5 มกราคม 2021 ที่ผ่านมา TIL therapy ผ่านการพิจารณาว่าเหมาะสมกับ Class III regenerative medicine provision plan โดย Specified Certified Regenerative Medicine Committee, Keio University ในเดือนพฤศจิกายน 2019 และได้รับการอนุมัติให้เป็น advanced medical care โดยคณะกรรมการ Advanced Medical Technology Review จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ในเดือนธันวาคม 2020 วิธีการรักษาดังกล่าวจำเป็นต้องเก็บ peripheral blood mononuclear cells (PBMC) จากผู้บริจาคที่มีสุขภาพดีเพื่อเป็นวัตถุดิบในการเตรียม TIL จึงทำให้คณะวิจัยจะเริ่มการทดลองในช่วงเดือนมีนาคม 2021

Related News

ผลการสำรวจผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช่วงอายุ 50 – 70 ปี จำนวน 1,000 คน ของบริษัท OMRON Healthcare

OMRON Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Muko City, Kyoto Prefecture ประธาน: Isao Ogino ต่อไปจะเรียกว่า Omron) ได้สำรวจความตระหนักเรื่องการดูแลตัวเอง...

03/11/2021

PRESS RELEASE Survey

[สำรวจการวัดอุณหภูมิของคุณแม่ 1,000 คน ที่มีลูกอายุ 3 - 12 ปี] พบว่ามีประมาณ 70% ที่วัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ

OMRON Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Muko, Kyoto, ประธาน: Isao Ogino, ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ") ทำการสำรวจคุณแม่ 1,000 คน ที่มีลูกอายุ 3 - 12...

29/04/2021

PRESS RELEASE Survey

Otsuka to Construct a Drug Discovery Center in Osaka Prefecture, Japan

To discover more on this topic, please tap 'Read more'.

01/03/2021

PRESS RELEASE Product Launch

"แบบสำรวจเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองในปี 2021" ของคนวัยทำงานในยุคชีวิตหนึ่งศตวรรษ

บริษัท Daiichi Sankyo Healthcare Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: Chuo-ku, Tokyo) กล่าวว่าแนวคิดเรื่อง “self-care” เพื่อดูแลและจัดการด้านสุขภาพด้วยตัวเองจะกลา...

20/05/2021

PRESS RELEASE Survey

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us