การพัฒนาระบบยาด้วยวิจัยเชิงปฏิบัติการ : กรณีตัวอย่างการพัฒนาระบบป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ซ้ำในโรงพยาบาล (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน))

CPD CPE

29/12/2020

ภญ.ปภัสรา วรรณทอง, ภญ.นุศรา เลื่องชัยเฉวง

งานวิจัยเชิงปฏิบัติการ หรือ action research เป็นงานวิจัยที่ศึกษาไปข้างหน้า มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา ปรับปรุงสิ่งเดิมให้เกิดประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลสูงสุด โดยใช้กระบวนการดำเนินการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานนั้นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการดำเนินการ และผลของการศึกษา โดยขั้นตอนการดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ตามวงจรของ Kemmis และ Mc Taggart คือ ขั้นตอนการวางแผน (planning) การปฏิบัติ (action), การสังเกต (observing) และการสะท้อนกลับ (reflecting) ในปัจจุบันมีการนำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานบริการเภสัชกรรม การจัดการระบบยา หรือนำมาใช้เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกระบวนการนี้สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานที่เภสัชกรประสบได้เป็นอย่างดี บทความนี้ ยกกรณีศึกษาการใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบป้องกันการแพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาลเป็นตัวอย่างในการนำไปใช้ ซึ่งสามารถพัฒนาระบบยาได้ ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าเภสัชกรควรทราบถึงกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในวิธีแก้ปัญหา หรือพัฒนาระบบยาในโรงพยาบาลต่อไป

Related News

การรักษาโรคเต้านมอักเสบในปศุสัตว์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

โรคเต้านมอักเสบ (mastitis) ในโคนมนั้น เป็นปัญหาสำคัญในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากคุณภาพของน้ำนมโคที่ได้นั้นลดต่ำลง ไม่สามารถผลิตน้ำนม...

15/09/2020

CPD CPE

หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2 (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

เพื่อให้ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ขึ้น ทำ...

06/10/2020

CPD CPE

ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ไมโครอิมัลชันเป็นตำรับรูปแบบใหม่ที่มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโน ซึ่งถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์เมื...

17/03/2021

CPD CPE

ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนด้านยาและการจัดการ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organ...

06/10/2020

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us