แนวทางการป้องกันและการดูแลรักษาผู้ที่สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

CPD CPE

23/12/2020

ภก.ชาญเกียรติ์ เพียรชนะ

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนทั่วโลก แม้ในปัจจุบันสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยที่ลดลง แต่ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการติดโรคอย่างต่อเนื่องต่อไป เพราะในรายงานของประเทศไทยยังไม่มีผู้ใดที่รอดชีวิตจากโรคนี้ได้ แม้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอัตราการตายสูงมาก แต่ก็สามารถป้องกันได้ เภสัชกรซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการใช้ยาโดยตรงและสามารถให้คำแนะนำในการป้องกันโรคได้ หากมีผู้ป่วยถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ กัดหรือข่วน ควรแนะนำการดูแลรักษาบาดแผลให้เหมาะสม และการฉีดวัคซีนและ/หรืออิมมูโนโกลบูลินอย่างเหมาะสมและทันท่วงที รวมทั้ง การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักด้วย

Related News

Updated on chronic heart failure management (สมาคมเภสัชกรรมการตลาด ประเทศไทย )

บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โดยอ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติของการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวของชมรมหัวใจล้มเ...

15/09/2020

CPD CPE

ยาน้ำแขวนตะกอน (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ยาน้ำแขวนตะกอนเป็นรูปแบบยารูปแบบหนึ่งในระบบกระจายตัว (dispersed system) ของอนุภาคของแข็ง ซึ่งเป็นอนุภาคของยาที่ไม่ละลายน้ำกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นขอ...

11/02/2021

CPD CPE

ยารับประทานคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิด 4 ระดับ (Quadriphasic Oral Contraceptives) (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ยารับประทานคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 4 ระดับ ประกอบด้วย estradiol valerate และ dienogest เป็นเม็ดที่มีฮอร์โมน 26 เม็ด และเม็ดแป้ง 2 เม็ด มีข้อบ่งใช้ 2 อ...

14/06/2021

CPD CPE

Five Plant-based New Psychoactive Substances (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC) ให้ความหมายคำว่า สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ หรือ New Ps...

04/01/2021

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us