การดูแลรักษาภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

CPD CPE

19/10/2020

พญ.วลีรัตน์ เศวตสุทธิพันธ์

ภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (overactive bladder, OAB) เป็นภาวะความผิดปกติที่มีอาการแสดงออกทางความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง ประกอบด้วยอาการปัสสาวะเร่งรีบ (urgency) เป็นอาการสำคัญ มักจะมีอาการปัสสาวะบ่อย (frequency) ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน (nocturia) ร่วมอยู่ด้วย โดยอาจมีปัสสาวะเล็ดราดตามหลังอาการปัสสาวะเร่งรีบ (urge incontinence) ร่วมด้วยหรือไม่มีก็ได้ สาเหตุและกลไกการเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินมีได้หลายสาเหตุ ทั้งจากความผิดปรกติที่กระเพาะปัสสาวะเอง ระบบประสาทส่วนกลางและฮอร์โมน ภาวะ OAB ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันรวมถึงประสิทธิภาพการทำงาน จนอาจก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลตามมาได้ ทางชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย (Thai Continence Society, ThCS) ได้จัดทำ “คำแนะนำสำหรับแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินในประเทศไทย โดยชมรมควบคุมระบบขับถ่ายปัสสาวะแห่งประเทศไทย” เพื่อยกระดับการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินให้มีมาตรฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ป่วย

Related News

การรักษาโรคเต้านมอักเสบในปศุสัตว์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

โรคเต้านมอักเสบ (mastitis) ในโคนมนั้น เป็นปัญหาสำคัญในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากคุณภาพของน้ำนมโคที่ได้นั้นลดต่ำลง ไม่สามารถผลิตน้ำนม...

15/09/2020

CPD CPE

หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2 (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

เพื่อให้ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ขึ้น ทำ...

06/10/2020

CPD CPE

ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ไมโครอิมัลชันเป็นตำรับรูปแบบใหม่ที่มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโน ซึ่งถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์เมื...

17/03/2021

CPD CPE

ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนด้านยาและการจัดการ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organ...

06/10/2020

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us