กลไกการออกฤทธิ์ใหม่ของยา evinacumab สามารถทำให้ LDL-C ลดลงได้ครึ่งหนึ่ง

การใช้ยา evinacumab ซึ่งเป็น angiopoietin-like protein 3 (ANGPTL3) antibody ขนาดสูงสุด (maximum dose) ในผู้ป่วยที่มีภาวะ refractory hypercholesterolemia สามารถทำให้ระดับ LDL cholesterol (LDL-C) ลดลงได้ครึ่งหนึ่งภายในสัปดาห์ที่ 16 ของการรักษา Robert S. Rosenson และคณะ จาก Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA ได้ดำเนินการศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา evinacumab ในผู้ป่วยที่มีภาวะ refractory hypercholesterolemia ที่มีหรือไม่มี heterozygous familial hypercholesterolemia (HeFH) และได้เผยแพร่ผลการศึกษาในงานประชุมวิชาการของ American Heart Association (AHA 2020, 13-17 พฤศจิกายน 2020, ออนไลน์) รวมถึงตีพิมพ์รายละเอียดของการศึกษาในวารสาร N Engl J Med (15 พฤศจิกายน 2020, ฉบับออนไลน์)

Related News

การรักษาผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิด cardiovascular event อยู่ในระดับ very high-risk

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิด cardiovascular event อาจต้องใช้ยากลุ่ม statins ร่วมกับยาลดไขมันอื่น ๆ เพื่อควบคุมระดับของ LDL cholesterol (LDL-C) ท...

17/09/2020

MEDICINE

แนวทางจากสมาคมเรื่องการใช้ PCSK9 Inhibitor อย่างต่อเนื่อง

PCSK9 inhibitor มักถูกใช้ในการรักษาเพื่อลดระดับ LDL cholesterol (LDL-C) สำหรับภาวะไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม (Familial hypercholesterolemia: FH) และภ...

06/05/2021

MEDICINE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us