ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนด้านยาและการจัดการ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

CPD CPE

06/10/2020

ลักษิกา ชินพงสานนท์, บุรินทร์ ต ศรีวงษ์

สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Cooperation and Development / OECD) และพบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538–2556 ประเทศไทยมีร้อยละค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและยาเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และร้อยละค่าใช้จ่ายด้านยาเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการจัดซื้อจัดหายาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของระบบการจัดการด้านยา ที่มีผลช่วยให้การจัดซื้อจัดหายาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ โดยจะมุ่งเน้นในการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและซัพพลายเออร์ในระยะยาว ซึ่งประกอบด้วย 6 มิติ ได้แก่ ความไว้วางใจ อำนาจและการพึ่งพา ความมุ่งมั่น การแบ่งปันข้อมูล ความร่วมมือ และการสื่อสาร กระบวนการเหล่านี้จะนำไปสู่ความสามารถในการลดต้นทุนต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจลงได้ เช่น ลดค่าใช้จ่ายที่องค์กรต้องเสียไปสำหรับใช้สำรองยาปริมาณมากให้เพียงพอต่อการใช้ ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษสำหรับการขนส่งในกรณีเร่งด่วนหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันของมูลค่ายา ซึ่งท้ายที่สุด การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ในกระบวนการจัดซื้อจัดหาจะส่งผลต่อการลดลงของราคายาที่องค์กรต้องรับภาระเพื่อจัดสรรยาให้แก่คนไข้

Related News

การรักษาโรคเต้านมอักเสบในปศุสัตว์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

โรคเต้านมอักเสบ (mastitis) ในโคนมนั้น เป็นปัญหาสำคัญในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากคุณภาพของน้ำนมโคที่ได้นั้นลดต่ำลง ไม่สามารถผลิตน้ำนม...

15/09/2020

CPD CPE

หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2 (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

เพื่อให้ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ขึ้น ทำ...

06/10/2020

CPD CPE

ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ไมโครอิมัลชันเป็นตำรับรูปแบบใหม่ที่มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโน ซึ่งถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์เมื...

17/03/2021

CPD CPE

ร้านขายยาในเม็กซิโก (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

ร้านขายยาในเม็กซิโกมีจำนวนมากมาย เปิดให้บริการแก่ประชาชนตลอดทั้งวัน ซึ่งในการเปิดร้านขายยาจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกร แต่ในทางปฏิบัติจะหาร้านที่...

15/09/2020

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us