การรักษาโรคเต้านมอักเสบในปศุสัตว์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

CPD CPE

15/09/2020

ดร.ภญ.วิริยาพร ศิริกุล* ภญ.อภิชญา ดวงรัตนประทีป ภญ.อัจฉราภรณ์ สุขเจริญ นศภ.น้ำทอง ชำนิจ

โรคเต้านมอักเสบ (mastitis) ในโคนมนั้น เป็นปัญหาสำคัญในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากคุณภาพของน้ำนมโคที่ได้นั้นลดต่ำลง ไม่สามารถผลิตน้ำนมได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อีกทั้งต้องสูญเสียค่ารักษาในโคนมที่เป็นโรคนี้อีกด้วย โดยโรคเต้านมอักเสบ คือภาวะของการอักเสบที่เกิดขึ้นในบริเวณเนื้อเยื่อภายในเต้านม ส่งผลให้เต้านมมีลักษณะบวมแดงและน้ำนมโคที่ได้จะมีปริมาณและคุณภาพลดลงเต้านมจะมีลักษณะอักเสบบวมแดงหรือโคนมจะมีอาการซึม เบื่ออาหาร มีไข้ ประกอบกับลักษณะน้ำนมเปลี่ยนแปลงไปจะพบน้ำนมเป็นก้อนหรือเป็นแผ่น หรือสีของน้ำนมเปลี่ยนเป็นใส และจะพบการวิเคราะห์ของน้ำนมผิดปกติไปได้เช่นเดียวกับเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการ ในการรักษาเต้านมอักเสบในโคนมปัจจุบันด้วยการบริหารการให้ยาผ่านการฉีดโดยสามารถฉีดได้ทั้งเข้ากล้าม (intramuscular; IM) เข้าหลอดเลือดดำ (intravenous; IV) และการสอดผ่านทางเต้านม (intramammary) และมีการพัฒนารูปแบบที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยยา เพื่อลดจำนวนการให้ยาต่อวันและให้ผลในการรักษาดีขึ้น

Related News

หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2 (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

เพื่อให้ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ขึ้น ทำ...

06/10/2020

CPD CPE

ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ไมโครอิมัลชันเป็นตำรับรูปแบบใหม่ที่มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโน ซึ่งถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์เมื...

17/03/2021

CPD CPE

ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนด้านยาและการจัดการ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organ...

06/10/2020

CPD CPE

ร้านขายยาในเม็กซิโก (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

ร้านขายยาในเม็กซิโกมีจำนวนมากมาย เปิดให้บริการแก่ประชาชนตลอดทั้งวัน ซึ่งในการเปิดร้านขายยาจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกร แต่ในทางปฏิบัติจะหาร้านที่...

15/09/2020

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509,1710

15th,17th floor South Sathorn road Yannawa

Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us