การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์สำหรับการศึกษาทางคลินิก (Survival Analysis for Clinical Study) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)

CPD CPE

15/09/2020

ภก.อ.ดร. ณัฐวุฒิ ลีลากนก

การวิเคราะห์ระยะปลอดเหตุการณ์ (Survival analysis) คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลประเภทของเหตุการณ์ (event) และระยะเวลาจากจุดเริ่มต้นจนถึงเหตุการณ์ (time to event) โดยนำข้อมูลที่ไม่ทราบว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นหรือไม่ (censored) มาวิเคราะห์ด้วย ซึ่งภาวะไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นได้ทั้งทางซ้ายมือ (left censoring) หรือขวามือ (right censoring) ของเส้นระยะเวลา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้นิยมใช้ Kaplan-Meier estimator แสดงข้อมูลในรูปกราฟ โดยผู้อ่านงานวิจัยจะทราบระยะเวลาปลอดเหตุการณ์และอัตราปลอดเหตุการณ์จาก Kaplan-Meier estimator ได้ ในกรณีที่มี Kaplan-Meier estimator มากกว่า 2 เส้นและต้องการเปรียบเทียบความแตกต่างนิยมใช้ Cox-proportional hazard model วิเคราะห์ข้อมูล

Related News

Updated on chronic heart failure management (สมาคมเภสัชกรรมการตลาด ประเทศไทย )

บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โดยอ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติของการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวของชมรมหัวใจล้มเ...

15/09/2020

CPD CPE

ยาน้ำแขวนตะกอน (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ยาน้ำแขวนตะกอนเป็นรูปแบบยารูปแบบหนึ่งในระบบกระจายตัว (dispersed system) ของอนุภาคของแข็ง ซึ่งเป็นอนุภาคของยาที่ไม่ละลายน้ำกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นขอ...

11/02/2021

CPD CPE

ยารับประทานคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิด 4 ระดับ (Quadriphasic Oral Contraceptives) (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ยารับประทานคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 4 ระดับ ประกอบด้วย estradiol valerate และ dienogest เป็นเม็ดที่มีฮอร์โมน 26 เม็ด และเม็ดแป้ง 2 เม็ด มีข้อบ่งใช้ 2 อ...

14/06/2021

CPD CPE

Five Plant-based New Psychoactive Substances (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC) ให้ความหมายคำว่า สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ หรือ New Ps...

04/01/2021

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us