SGLT2i (Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors) ยาทางเลือกใหม่ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์ (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

CPD CPE

11/09/2020

ผศ.ดร.ภญ.ศรีรัตน์ กสิวงศ์, อ.ภก.เทวา จึงวัฒนกิจ, นศภ.นาถพล ตลึงจิตร, นศภ.นิอัซมี นิเลาะ, นศภ.ปรียาภัทร์ ชูบำรุง, นศภ.อำมรรวี คูหาพงศ์, นศภ.อับดุลเลาะห์ ฮาแว

โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบเฉียบพลันที่มีผลจากภาวะกรดยูริกที่สูงในเลือดเป็นเวลานานหลาย ๆ ปี ทำให้เกิดการตกผลึกเกลือยูเรตในเนื้อเยื่อบริเวณข้อต่อของร่างกาย ในผู้ป่วยเบาหวานพบภาวะกรดยูริกในเลือดสูงถึงร้อยละ 32.6 และมีแนวโน้มเป็นโรคเกาต์มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการป้องกันการเกิดโรค หรือการรักษาโรคเกาต์จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันมีการศึกษาผลของยารักษาเบาหวานชนิดที่ 2 กลุ่ม sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors (SGLT2i) มีผลต่อการลดระดับกรดยูริกในเลือดได้ โดย SGLT2i เป็นยารักษาโรคเบาหวานกลุ่มใหม่ซึ่งออกฤทธิ์โดยยับยั้งการดูดซึมกลับของกลูโคสที่ท่อไตส่วนต้น (proximal tubule) เพิ่มการขับกลูโคสทางปัสสาวะ จึงลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยยากลุ่ม SGLT2i สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นยาทางเลือกลำดับที่ 2 หรือ 3 หลังจากการใช้ยา metformin ไม่ได้ผล พบว่ายากลุ่มนี้ยังมีประสิทธิภาพในการลดระดับกรดยูริกในเลือดของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ โดยเพิ่มการขับออกของกรดยูริกทางปัสสาวะ (uricosuric effect) ซึ่งเป็นผลของการเพิ่มความเข้มข้นของกลูโคสในท่อไตจากการยับยั้งของยากลุ่ม SGLT2i โดยกลูโคสในท่อไตมีผลกระตุ้น GLUT9b transporter ที่ proximal tubule จึงมีการขับออกของกรดยูริก และมีผลยับยั้งการดูดกลับของกรดยูริกที่ผ่าน GLUT9b transporter ที่ collecting duct นอกจากนี้ยากลุ่ม SGLTi2 ไม่มีผลเพิ่มระดับอินซูลินในเลือดจึงมีส่วนทำให้ระดับกรดยูริกในเลือดลดลงได้ด้วย

Related News

Updated on chronic heart failure management (สมาคมเภสัชกรรมการตลาด ประเทศไทย )

บทความนี้เรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง โดยอ้างอิงตามแนวทางเวชปฏิบัติของการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวของชมรมหัวใจล้มเ...

15/09/2020

CPD CPE

ยาน้ำแขวนตะกอน (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ยาน้ำแขวนตะกอนเป็นรูปแบบยารูปแบบหนึ่งในระบบกระจายตัว (dispersed system) ของอนุภาคของแข็ง ซึ่งเป็นอนุภาคของยาที่ไม่ละลายน้ำกระจายอยู่ในตัวกลางที่เป็นขอ...

11/02/2021

CPD CPE

ยารับประทานคุมกำเนิดฮอร์โมนรวมชนิด 4 ระดับ (Quadriphasic Oral Contraceptives) (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

ยารับประทานคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม 4 ระดับ ประกอบด้วย estradiol valerate และ dienogest เป็นเม็ดที่มีฮอร์โมน 26 เม็ด และเม็ดแป้ง 2 เม็ด มีข้อบ่งใช้ 2 อ...

14/06/2021

CPD CPE

Five Plant-based New Psychoactive Substances (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC) ให้ความหมายคำว่า สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทใหม่ หรือ New Ps...

04/01/2021

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us