การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงภาพกับเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบางเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)

CPD CPE

08/09/2020

ภญ.ปวีณา อุ่ยวัฒนพงศ์ ภญ.อภิญญา กีรติเมธากุล และภก.อนวัช มิตรประทาน

การวิเคราะห์สารเชิงปริมาณด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบาง (Thin-layer chromatography, TLC) สามารถทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก คือ การใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบางร่วมกับเครื่องเดนซิโตมิเตอร์ (densitometer) เนื่องจากให้ผลการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง แม่นยำสูง แต่มีข้อจำกัด คือ เครื่องเดนซิโตมิเตอร์มีราคาค่อนข้างสูง จึงได้มีการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงภาพ (image analysis) ร่วมกับเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบางเพื่อวิเคราะห์สารเชิงปริมาณ ซึ่งมีข้อดีคือ เป็นวิธีที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และใช้เครื่องมือที่หาได้ง่าย ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วยวิธีนี้ประกอบด้วยการแยกสารด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟีชนิดแผ่นบาง การบันทึกภาพด้วยเครื่องสแกนเนอร์หรือกล้องดิจิทัล การวิเคราะห์เชิงภาพด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ และการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์

Related News

การรักษาโรคเต้านมอักเสบในปศุสัตว์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

โรคเต้านมอักเสบ (mastitis) ในโคนมนั้น เป็นปัญหาสำคัญในทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เนื่องจากคุณภาพของน้ำนมโคที่ได้นั้นลดต่ำลง ไม่สามารถผลิตน้ำนม...

15/09/2020

CPD CPE

หลักวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน ขั้นที่ 2 (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม)

เพื่อให้ร้านยาเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ขึ้น ทำ...

06/10/2020

CPD CPE

ไมโครอิมัลชันบรรจุสารไวท์เทนนิ่ง (Microemulsions containing whitening agents) (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

ไมโครอิมัลชันเป็นตำรับรูปแบบใหม่ที่มีขนาดอนุภาคเล็กในระดับนาโน ซึ่งถูกนำมาใช้ในเครื่องสำอางกลุ่มไวท์เทนนิ่ง โดยหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพเชิงประจักษ์เมื...

17/03/2021

CPD CPE

ความสัมพันธ์ระหว่างการลดต้นทุนด้านยาและการจัดการ ความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาของประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มสมาชิกขององค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organ...

06/10/2020

CPD CPE

ASEC Frontier (Thailand) Co., Ltd

Address : 1 Empire Tower, Unit 1509 15th floor South Sathorn road Yannawa Sathorn Bangkok, Thailand 10120

Tel : +662-118-0873

Email : info@medical-leaders-thailand.com

Website : www.asec-frontier.com

 

Contact Us